Programul de Formare Profesională Continuă a Conciliatorilor

Data început
Data finalizării
Nr. de ore
15
Nr. de credite
15
Detalii curs

„Programul de Formare Profesională Continuă a Conciliatorilor” reprezintă  un mijloc optim și, în același timp, necesar pentru îmbunătățirea pregătirii și experienței profesionale a conciliatorilor, precum și pentru actualizarea și dezvoltarea abilităților profesionale specifice, aspecte esențiale în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 4/2016.

Programul are în vedere perfecționarea educațională, prin dobândirea sau actualizarea unor cunoștințe teoretice și practice cu privire la teme de actualitate pentru societatea contemporană.

Programul are în vedere nevoile actuale de pregătire profesională a conciliatorilor în domenii precum:

a) soluționarea conflictelor prin mijloace alternative, inclusiv prin intermediul procedurii de conciliere desfășurate de SAL-FIN din cadrul ASF; și

b) protecția datelor cu caracter personal, conform reglementărilor GDPR.

Referitor la primul subiect de dezbatere, programul își propune să contribuie la dezvoltarea și actualizarea cunoștințelor teoretice și a aptitudinilor practice ale participanților la acest curs pe o temă ce vizează însăși desfășurarea profesiei de conciliator: modalități de soluționare alternativă a conflictelor. În cadrul acestui program, conciliatorii vor avea posibilitatea de a cunoaște noi informații cu privire la soluționarea conflictelor pe alte căi decât sistemul judiciar de soluţionare a litigiilor, respectiv cu privire la rolul dialogului în soluționarea alternativă a litigiilor, precum și la importanța unei persoane bine pregătite din punct de vedere profesional care să medieze, să arbitreze sau să concilieze părțile aflate într-un asemenea litigiu.

În ce privește cea de-a doua temă, este bine cunoscut faptul că, începând cu luna mai 2018, la nivelul statelor membre UE, se aplică prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), care are rolul de a garanta respectarea drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale. Aceste drepturi, deși sunt statuate în numeroase tratate și convenții internaționale (spre ex., art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, art. 16 din TFUE și art. 8 din CEDO), iar pe plan intern, de legea fundamentală la art. 26, sunt frecvent încălcate de către operatorii care prelucrează date personale sau de persoanele împuternicite în acest sens de către operatori. O posibilă explicație este faptul că, până la intrarea în vigoare a GDPR, sancțiunile aplicate pentru încălcările aduse drepturilor la viață privată și protecția datelor personale nu erau eficiente, astfel încât să descurajeze o încălcare a prevederilor legale incidente în această materie.

Prin intrarea în vigoare a GDPR, acesta a contribuit la crearea cadrului legal necesar pentru protejarea în mod efectiv și eficient a acestor drepturi fundamentale ale persoanei fizice, respectiv pentru situațiile în care reglementările GDPR sunt încălcate și pentru sancțiunile ce se aplică în aceste cazuri.

Cunoașterea prevederilor GDPR este esențială în exercitarea profesiei de conciliator, având în vedere că aceasta presupune, printre altele, prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în cadrul litigiilor deduse soluționării unui conciliator. Importanța cunoașterii de către conciliatori, a reglementărilor GDPR, este recunoscută la nivel legislativ prin Regulamentul ASF nr. 3/2019, care completează art. 2 din Regulamentul ASF nr. 4/2018 cu prevederi referitoare la prelucrarea, conform normelor GDPR, a datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor administrate şi organizate de către SAL-FIN.

În acest sens, este de subliniat că, deși OG nr. 38/2015 face trimitere în continuare la acte normative abrogate privind protecția datelor personale [a se vedea art. 5 alin. (2) lit. f) din OG nr. 38/2015], entitățile SAL au obligația de a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează conform normelor GDPR și ale Legii nr. 129/2018.

Obiectivul cursului

„Programul de Formare Profesională Continuă a Conciliatorilor” își propune să contribuie la perfecționarea profesională continuă a conciliatorilor în vederea exercitării profesiei în conformitate cu actele normative în vigoare și în spiritul normelor de deontologie profesională aplicabile. Ținând cont de natura acestei profesii, ea presupune, printre altele, dobândirea sau, după caz, consolidarea și actualizarea cunoștințelor în materia protecției datelor personale a persoanelor fizice implicate în litigiile deduse soluționării de către conciliatorii SAL-FIN, precum și perfecționarea aptitudinilor de soluționare a  conflictelor.

Grup țintă

Beneficiarii direcți sunt conciliatorii, care sunt interesați în menținerea, îmbunătățirea continuă și dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor profesionale, cu scopul de a asigura desfășurarea de către conciliatori a unei activități de înaltă calitate profesională.

Tematica

Secțiunea I: Mijloace de soluționare alternativă a litigiilor.

 1. Teorii şi modalităţi de soluţionare alternativă a conflictelor şi litigiilor.
 2. Elemente de dinamică şi analiză a conflictului.
 3. Soluționarea alternativă a litigiilor. Concept, trăsături, clasificare. Noțiuni esențiale privind principalele mijloace SAL.
 4. Concilierea.
 5. Cadru legal.
 6. Organizarea și funcționarea SAL-FIN.
 7. Conciliatorul. Desemnare. Drepturi și obligații. Incompatibilități. Registrul conciliatorilor. Răspunderea conciliatorului.
 8. Procedura prin propunerea unei soluţii​.
 9. Procedura prin impunerea unei soluţii​.
 10. Reguli  de procedura valabile ambelor  tipuri de proceduri  SAL- FIN
 11. Asemănări și deosebiri între conciliere și alte mijloace SAL.

Secțiunea a II-a: Prelucrarea datelor cu caracter personal conform normelor GDPR.

 1. Cadru legal la nivelul UE și la nivel național privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării ​Datelor cu Caracter Personal. Atribuții. Activitate 2017 - 2020.
 3. Domeniul de aplicare a GDPR.
 4. Noțiuni esențiale privind GDPR.
 5. Principii GDPR.
 6. Drepturile persoanei vizate.
 7. Consimțământul și rolul acestuia în prelucrarea datelor cu caracter personal.
Investiție

Investiția include acces online la suport de curs (curs asincron), suport pe durata parcurgerii cursului ( contact email: training@isf.ro) și diploma de participare.

Preț cu TVA
150.00 RON
Serie Certificat
FPC-CONCI
Fara TVA
Nu