Professional English with a focus on Business and Finance

Data început
Data finalizării
Judet
Bucuresti
Oraș/Localitate
Municipiul Bucuresti
Locatie
Bucuresti, sediul ISF
Detalii curs

Cursul abordează competențele lingvistice (înțelegerea limbii vorbite, înțelegerea unui text scris, capacitatea de a interacționa într-o conversație, capacitatea de a comunica oral și capacitatea de a redacta un text scris) în scopul folosirii active a limbii engleze în situații concrete întâlnite în activitatea profesională.

Obiectivele Cursului
  • Să consolideze cunoștințele lingvistice relevante pentru nivelul de limbă al cursanților, conform Scalei de niveluri de referință a Consiliului Europei,
  • Să dezvolte aptitudinile necesare pentru comunicarea eficientă în situații profesionale specifice;
  • Să încurajeze cursanții să comunice fluent, cu încredere, în limba engleză, inclusiv cu vorbitori nativi (de ex. la telefon, când prezintă informații etc);
  • Să pună bazele studiului individual şi să-i motiveze pe cursanți să continue studiul limbii engleze atât în afara orelor de curs cât și după terminarea cursului.
Grup țintă

Cursul este destinat atât adulților care folosesc limba engleză în contexte profesionale şi/sau de afaceri,  care doresc să aprofundeze cunoștințele de limba engleză şi să își perfecționeze deprinderile de comunicare eficientă cât și tuturor celor interesați care își desfășoară activitatea în domeniul financiar.

Participarea la program presupune susținerea unui test predictiv de limbă care să arate faptul că participantul este la nivelul de limbă stabilit pentru întreaga grupă și de asemenea că programa stabilită pentru curs se află în sfera de interes a participantului.

Tematica

Conținutul fiecărui modul se va stabili în detaliu după realizarea testării inițiale a cursanților şi stabilirea exactă a nivelului şi nevoilor lor de comunicare profesională.

Cursul este interactiv şi se axează pe formarea deprinderilor de comunicare eficientă, orală şi în scris, precum şi pe dezvoltarea competențelor interculturale necesare în interacțiunea la nivel profesional cu vorbitori ai limbii engleze.

Se vor folosi studii de caz şi situații concrete, relevante pentru tipul de activitate profesională desfășurată de cursanți, în scopul activării şi perfecționării unor deprinderi integrate, implicând ascultare activă, prezentări orale, discutarea şi negocierea soluțiilor în grupuri mici, comunicare în scris sub formă de raport, email sau scrisoare de afaceri, cu feedback personalizat, materiale relevante audio/video etc.

La finalul cursului formatorul va furniza feedback referitor la progresul făcut şi sugestii pentru studiul individual ulterior.

Notă: Cursanților li se oferă posibilitatea de a solicita evaluarea prin test la sfârșitul cursului în urma căruia se va oferi feedback personalizat și certificat care atestă competența lingvistică dobândită în conformitate cu Scala de niveluri a Consiliului Europei. Pentru obținerea certificatului de absolvire este necesară achitarea unei taxe adiționale în valoare de 30 Euro / cursant .

Nume Trainer
Monica Marin
Mihaela Arsene
Detalii Trainer

Monica Marin este trainer de limba engleză generală şi de afaceri la PROSPER-ASE Language Centre şievaluator al cunoștințelor de limba engleză, certificat de Universitatea din Cambridge, Marea Britanie.În decursul carierei sale didactice de peste 20 de ani, Monica a dobândit o largă experiență în predarea limbii engleze cursanților adulți de toate nivelurile, provenind din diverse domenii de activitate, cu nevoi si ritmuri de învățare diferite. În acest context, Monica s-a axat pe aplicarea metodei comunicative de predare a limbii engleze, având drept scop dezvoltarea competențelor de comunicare ale cursanților în diverse situații profesionale. În același timp, Monica s-a specializat în domeniul audit-ului lingvistic, în elaborarea testelor de evaluare a cunoștințelor de limba engleză potrivit standardelor internaționale.Monica este absolventă a Facultății de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universității București, a urmat cursuri de specializare în Marea Britanie, în urma cărora a devenit Teacher Trainer în domeniul predării limbii engleze de afaceri, şi colaborează activ cu Consiliul Britanic din București pentru evaluarea nivelului de cunoștințe de limbă engleză.

Mihaela Arsene este conferențiar la Facultatea de Relații Economice Internaționale, Departamentul de Comunicare în Afaceri în cadrul ASE București. Cu o bogată experiență de predare a limbii engleze de afaceri la toate nivelurile de dezvoltare profesională, doamna Arsene identifică și dezvoltă în permanență modalități eficiente de predare a englezei de afaceri care stimulează plăcerea cursanților de a învăța și eficientizarea procesului de învățare, conform conceptului educațional american ”joyful learning”/”învățarea de drag și din plăcere”.Cu experiență didactică la nivel universitar și post-universitar în Europa și Statele Unite, cu nenumărate cursuri elaborate și susținute, cu materiale didactice tipărite sub egida Consiliului Britanic, dna Arsene valorifică din plin dezvoltarea profesională pe care i-au facilitat-o studiile post-universitare efectuate in Marea Britanie și Statele Unite. Masteratul în Educație Internațională obținut la University of San Francisco ca bursier Fulbright al guvernelor român și american a fost urmat de Masteratul în Educație acordat de University of Manchester din Marea Britanie, ca bursier al Consiliului Britanic.Toate aceste experiențe conferă activității sale de predare a limbii engleze pentru adulți conectarea la standardele cele mai înalte în domeniu și accesul la metodologii novatoare, centrate pe cursantul adult, cu presiunile multiple cu care se confruntă acesta și timpul său limitat pentru studiu. Cursul va demonstra că progresul lingvistic se poate realiza - productiv și eficient - într-un cadru destins, în care activitatea intensă dar interesantă este susținută de umor și de multele cunoștințe extra-lingvistice pe care le-a acumulat deja cursantul adult.

Investiție

Investitia pentru acest curs include: suportul de curs, pauze de cafea, certificat de participare

Preț cu TVA
1161.00 RON